یکشنبه, 6 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت امام حسن مجتبی
هفته دفاع مقدس
محرم
پویش هر هفته الف ب ایران
سال جهش تولید
سد شاه قاسم
سد کوثر

پایش و پیش بینی خشکسالی و حجم آب ورودی به مخزن ورودی سد کوثر با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف

درمقاله حاضر با استفاده از سریهای زمانی حاصل از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره مارکوف، پایش و پیش بینی خشکسالی و حجم آب ورودی در سد مخزنی کوثر مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق با استفاده از حجم ورودی ماهانه دوره آماری 58ساله رودخانه خیرآباد ( 1335-36الی1393-94) احتمال تجمعی دادهها در توزیع نرمال محاسبه شد و با توجه به میانگین صفر، و انحراف از معیار یک شاخص SPIمحاسبه گردید و در ادامه بر اساس توزیع تجمعی نرمال هر ماه از سال حدود حجم ورودی ماهانه در سری زمانی معادل و مرزهای عددی خشکسالی، نرمال و ترسالی درماههای سال تعیین گردید و در انتها ماتریس درصد احتمال وقوع وضعیتهای محتمل درماهها وسال آینده با استفاده اززنجیره مارکف بدست آمد که بر اساس آن 7ماه از سال آبی 1394-95 در وضعیت نرمال سه ماه در وضعیت خشکسالی و 2ماه در وضعیت ترسالی قرار دارد و وضعیت سال آبی حاضر در مجموع نرمال پیش بینی میگردد. حجم تقریبی به دست آمده بر اساس شاخص SPIو زنجیره مارکوف 554میلیون مترمکعب می باشد.
 

سیر تاریخی‌ حقوق‌ آب‌ در ایران‌

کشور ایران‌ از نظر اقلیمی‌ در منطقه‌ای‌ خشک‌ و کم‌ آب‌ قرار دارد و به همین دلیل آب‌ همواره به‌ عنوان‌ یک‌ ثروت‌ملی‌ محسوب‌ می‌شده است. از روزگار کهن‌ آب‌ نزد ایرانیان‌ برکت‌ و منشاء پاکی‌ و روشنایی‌ بوده‌ است‌. در دوران‌ هخامنشیان‌ آن‌ قدر به‌ آب‌ اهمیت‌ می‌داده‌اند که‌ فرشته‌ موکلی‌ به‌ نام‌ آناهیتا (ناهید) برای ‌آن‌ قائل‌ شده‌ و معابد بزرگی‌ به‌ همین‌ نام‌ بر پا ساخته‌ بودند و در آنجا مراسـم‌ دعا و استرحام‌ ریزش‌باران‌ برگزار می‌کردند[۱].