چهارشنبه, 29 اسفند 1397

1396

مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ضوابط اجرایی بودجه 96 کل کشور ضوابط اجرایی بودجه 96 کل کشور وزارت کشور 1396/01/26
  تعیین ضریب ریالی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری96 تعیین ضریب ریالی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری96 وزارت نیرو 1396/01/26
  حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر 96 حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر 96 وزارت نیرو 1396/02/04
  حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار 96 حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار 96 وزارت نیرو 1396/02/13
  ماده 51 خدمات رسانی به ایثارگران ماده 51 خدمات رسانی به ایثارگران وزارت نیرو 1396/03/30
  برنامه ششم ایثارگران برنامه ششم ایثارگران وزارت نیرو 1396/04/14
  قرارداد درمان 96 قرارداد درمان 96 نمایندگی بیمه دی 1396/05/01

1394

مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حقوق ومزایای کارمندان صنعت درسال94 حقوق ومزایای کارمندان صنعت درسال94 94/190/1770 وزارت نیرو 1394/02/08
  تعیین حقوق ومزایای کارکنان انجام کارمعین(مشخص)وکارموقت کارگریدرسال94 تعیین حقوق ومزایای کارکنان انجام کارمعین(مشخص)وکارموقت کارگریدرسال94 91/190/5524 وزارت نیرو 1394/04/01
  11 1394/06/09
  فرم قراردادبیمه 94 فرم قراردادبیمه 94 1394/05/01
  فرم درمانی ایثارگران بیمه ایثارگران وزارت نیرو 1394/04/23
  تمدیدمدت زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدیدمدت زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نیرو 1394/03/26
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94 - دستورالعمل اول توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94 - دستورالعمل دوم اطلاع رسانی،آموزش و فرهنگ سازی وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94 - دستورالعمل سوم اجرای آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94 - دستورالعمل چهارم تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی بخش خصوصی وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94 - دستورالعمل پنجم انسداد چاه های غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94- دستورالعمل ششم دستورالعمل نصب و بهره برداری کنتور های هوشمند (حجمی و آب و برق ) وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94 - دستورالعمل هفتم نحوه خرید و انسداد چاه های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی آبخوان وزارت نیرو 1394/04/01
  دستور العمل های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سال 94- دستورالعمل هشتم جایگزینی پساب با آب چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه وزارت نیرو 1394/04/01

1392

مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 1-د ح م ک/ن پ ح م وزارت نیرو 1392/07/01
  ظوابط اجرایی نحوه ارتقاء کارمندان درطبقات ورتبه های جدول حق شغل ظوابط اجرایی نحوه ارتقاء کارمندان درطبقات ورتبه های جدول حق شغل وزارت نیرو 1392/07/01

1391

مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه نیاز سنجی ٰ ساماندهی و تإمین منابع انسانی صنعت آب وبرق انتقال و مإموریت،رعایت عدالت استخدامی ،حذف استخدام خارج از فضای رقابتی ؛بستر مناسب برای ورود نیروهای 3 معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو 1391/03/31

1388

دفتر حفاظت و بهره برداری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها و اطلاعیه هاو دستورالعملهای حفاظت و بهره برداری از منابع آب سال 1388 حفاظت از آبهای زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران 1388/06/01
  رودخانه ها و سواحل در آئینه قانون شرکت مدیریت منابع آب ایران 1388/06/01

1387

دفتر حفاظت و بهره برداری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها و اطلاعیه هاو دستورالعملهای حفاظت و بهره برداری از منابع آب سال 1387 حفاظت از آبهای زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران 1387/06/01

1386

دفتر حفاظت و بهره برداری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها و اطلاعیه هاو دستورالعملهای حفاظت و بهره برداری از منابع آب سال 1386 حفاظت از آبهای زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران 1386/06/01

1385

دفتر حفاظت و بهره برداری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها و اعلامیه های حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی سال 1385 حفاظت از آبهای زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران 1385/06/01

1384

دفتر حفاظت و بهره برداری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها و اعلامیه های حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی سال 1383 و 1384 حفاظت از آبهای زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب 1384/06/01

1380