چهارشنبه, 29 اسفند 1397

  معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
 

هم وظایف محوله :

 - انجام وظایف مربوط به برنامه ریزی آب، بهبود مدیریت و مدیریت آمار و اطلاعات

 - تهیه و تنظیم خط مشی ها و برنامه ریزی های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد و پیشنهاد آن به حوزه ستادی

 - ارزیابی مستمر عملکرد بودجه طرح ها، ارائه توصیه ها و تحلیل های لازم و پیش بینی تحولات در آینده

 - ایجاد سیستم انفورماتیک (مرکز اطلاعات مدیریت) برای کلیه اطلاعات موجود در زمینه های فنی و مالی و اداری

 - تهیه و تدوین برنامه های نیروی انسانی، آموزشی و بهبود مدیریت در قالب سیاستهای ابلاغیساختار تشکیلاتی معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت :
 

دفتر برنامه ریزی آب و بودجه

دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی (آموزش)

گروه آمار و اطلاعات مدیریت (فن آوری اطلاعات)