خدمات شرکت

تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446135
معاونت حفاظت و بهره برداری /
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز توسعه چشمه

شناسه خدمت : 13921446137
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه

شناسه خدمت : 13021446119
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه جدید

شناسه خدمت : 13021446100
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

شناسه خدمت : 13021446103
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز کف شکنی چاه

شناسه خدمت : 13021446106
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز لایروبی چاه

شناسه خدمت : 13021446109
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز حفر گالری ، چاه کمکی ،برقوزنی و دوربرداری

شناسه خدمت : 13021446111
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تجدید مجوزهای حفر چاه

شناسه خدمت : 13021446102
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز ادامه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446116
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تعیین روش حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446117
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصلاح کروکی چاه

شناسه خدمت : 13021446118
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز نصب منصوبات چاه

شناسه خدمت : 13021446104
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه

شناسه خدمت : 13021446105
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه

شناسه خدمت : 13021446113
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

شناسه خدمت : 13021446123
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446124
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446125
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز کف کنی ، لایروبی ، ادامه پیشکار ، بغل بری ، پینه برداری و ...

شناسه خدمت : 13021446110
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446122
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بهره برداری از چشمه

شناسه خدمت : 13021447110
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446130
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446132
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت

شناسه خدمت : 13021446133
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تعیین میزان حجم برداشت آب شارژ کنتور

شناسه خدمت : 13021446136
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446126
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه

شناسه خدمت : 13021446127
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446128
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446120
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446131
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446134
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

شناسه خدمت : 13021446121
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446129
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارایه خدمات مربط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تمدید قرارداد اجاره بستر بهره برداری ( کشت موقت )از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125101
معاونت حفاظت و بهره برداری /
معاونت حفاظت / رودخانه و سواحل / درآمد و امور مشترکین
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری ( کشت موقت ) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125100
معاونت حفاظت و بهره برداری / گروه درآمد و امور مشترکین/ مدیریت حقوقی
معاونت حفاظت / رودخانه و سواحل / درآمد و امور مشترکین
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان

شناسه خدمت : 1322125102
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی / درآمد و امور مشترکین
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح

شناسه خدمت : 1322125103
معاونت حفاظت و بهره برداری /
معاونت حفاظت / رودخانه و سواحل / درآمد و امور مشترکین
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها

شناسه خدمت : 13092125104
معاونت حفاظت و بهره برداری /
رودخانه ها و سواحل/ حقوقی /درآمد و امور مشترکین
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

صدور گواهی نامه صلاحیت برای شرکتهای متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب

شناسه خدمت : 13011447108
معاونت حفاظت و بهره برداری /
تاسیسات آبی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور گواهی نامه صلاحیت برای شرکتهای متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب

شناسه خدمت : 13011447107
معاونت حفاظت و بهره برداری /
تاسیسات آبی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 15031447109
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی

شناسه خدمت : 13021447117
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری

شناسه خدمت : 13021447120
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447101
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447102
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447118
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطی

شناسه خدمت : 13021447104
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447104
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی

شناسه خدمت : 13021447105
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی

شناسه خدمت : 13021447106
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

شناسه خدمت : 13011447100
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای سطحی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13091451100
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی

شناسه خدمت : 13091451104
معاونت حفاظت و بهره برداری /
تاسیسات آبی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه اطلاعات شرکتهای حفاری چاه آب

شناسه خدمت : 13091451101
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ممنوعیت دشتها

شناسه خدمت : 13091451102
معاونت حفاظت و بهره برداری /
آبهای زیرزمینی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب

شناسه خدمت : 13091451103
معاونت حفاظت و بهره برداری / مدیریت مطالعات پایه منابع آب
آمار و اطلاعات پایه
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از مکنابع آبی

شناسه خدمت : 13021448102
معاونت حفاظت و بهره برداری /
استعلامات
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تامین آب متقاضیان شهری ، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آبهای غیر متعارف

شناسه خدمت : 13091448108
معاونت حفاظت و بهره برداری /
معاونت حفاظت / رودخانه و سواحل / درآمد و امور مشترکین
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور