|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خدمات و شناسنامه خدمات شرکت (99 خدمت)

 

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت محورخدمت (خدمت کلان)
1 تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446135 ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
2 صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137  
3 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119  
4 صدور پروانه حفر چاه جدید 13021446100  
5 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103  
6 صدور پروانه حفر چاه به جای قنات 13021446108  
7 صدور مجوزکف شکنی چاه 13021446106  
8 صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109  
9 صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری 13021446111  
10 تجدید مجوزهای حفر چاه 13021446102  
11 صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116  
12 صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه 13021446117  
13 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه 13021446118  
14 صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104  
15 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105  
16 صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه 13021446113  
17 صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه 13021446123  
18 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه 13021446124  
19 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه 13021446125  
20 صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و .. 13021446110  
21 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی 13021446122  
22 صدور مجوز بهره برداری از چشمه 13021447110  
23 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130  
24 تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132  
25 تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133  
26 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب شارژ کنتور 13021446136  
27 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه 13021446126  
28 رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127  
29 صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه 13021446128  
30 صدور پروانه بهره برداری از چاه 13021446120  
31 صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446131  
32 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134  
33 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13021446121  
34 صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129  
ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت محورخدمت (خدمت کلان)
35 تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125101 ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی
36 انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125100  
37 انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه ها برای احداث مزارع پرورش وتکثیر آبزیان 13022125102  
38 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103  
39 رسیدگی به اعتراضات درکمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستروحریم رودخانه ها 13092125104  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

40 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب 13011447108 ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
41 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447107  
42 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109  
43 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی 13021447117  
44 صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120  
45 صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی 13021447101  
46 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102  
47 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118  
48 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447103  
49 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104  
50 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی 13021447105  
51 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی 13021447106  
52 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13011447100  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

53 ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی 13091451100 ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور
54 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی 13091451104  
55 ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب 13091451101  
56 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ممنوعیت دشت ها 13091451102  
57 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

58 پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی 13021448102 پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور
59 پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف 13091448108  
60 پاسخ به استعلام تامین منابع آب 13091448103