|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خدمات و شناسنامه خدمات شرکت (99 خدمت)

 

ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت محورخدمت (خدمت کلان)
1 تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446135 ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
2 صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137  
3 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119  
4 صدور پروانه حفر چاه جدید 13021446100  
5 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103  
6 صدور پروانه حفر چاه به جای قنات 13021446108  
7 صدور مجوزکف شکنی چاه 13021446106  
8 صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109  
9 صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری 13021446111  
10 تجدید مجوزهای حفر چاه 13021446102  
11 صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116  
12 صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه 13021446117  
13 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه 13021446118  
14 صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104  
15 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105  
16 صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه 13021446113  
17 صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه 13021446123  
18 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه 13021446124  
19 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه 13021446125  
20 صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و .. 13021446110  
21 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی 13021446122  
22 صدور مجوز بهره برداری از چشمه 13021447110  
23 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130  
24 تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132  
25 تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133  
26 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب شارژ کنتور 13021446136  
27 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه 13021446126  
28 رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127  
29 صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه 13021446128  
30 صدور پروانه بهره برداری از چاه 13021446120  
31 صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446131  
32 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134  
33 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13021446121  
34 صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129  
ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت محورخدمت (خدمت کلان)
35 تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125101 ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی
36 انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125100  
37 انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه ها برای احداث مزارع پرورش وتکثیر آبزیان 13022125102  
38 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103  
39 رسیدگی به اعتراضات درکمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستروحریم رودخانه ها 13092125104  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

40 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب 13011447108 ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی
41 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447107  
42 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109  
43 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی 13021447117  
44 صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120  
45 صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی 13021447101  
46 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102  
47 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118  
48 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447103  
49 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104  
50 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی 13021447105  
51 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی 13021447106  
52 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13011447100  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

53 ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی 13091451100 ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور
54 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی 13091451104  
55 ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب 13091451101  
56 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ممنوعیت دشت ها 13091451102  
57 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

58 پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی 13021448102 پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور
59 پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف 13091448108  
60 پاسخ به استعلام تامین منابع آب 13091448103  
61 پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی 13091448104  
62 پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی 13091448101  
63 پاسخ به استعلام حد حریم دریا 13091448105  
64 پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب 13021448100  
65 پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب 13021448107  
66 پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور 13092127000  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

67 تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها 13022124113 ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور
68 تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ 13022124104  
69 تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری 13012124105  
70 تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111  
71 تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه 13022124109  
72 تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه 13012124106  
73 تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری 13022124110  
74 تایید برداشت مصالح رودخانه ای 13012124107  
75 تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112  
76 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه 13022124108  
77 تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی 13092124103  
78 تایید صلاحیت شرکت های کنتورساز 13012124100  
79 تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت های حفاری چاه 13012124114  
80 تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102  
81 تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی 13012124101  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

82 تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعملهای صنعت آب کشور 13092128000 تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

83 تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000 تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

84 تهیه و انتشار تعرفه آب 13022129000 تهیه و انتشار تعرفه آب
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

85 جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور 13092131000 جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت محورخدمت (خدمت کلان)
86 صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی 13022126100 خدمات امور مشترکین صنعت آب
87 صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103  
88 صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی 13022126101  
89 ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104  
90 اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی 13022126102  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

91 صدورمجوزطرح های گردشگری وکارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی 17062132000 صدورمجوزطرح های گردشگری وکارآفرینی پیرامون منابع وتاسیسات آبی
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

92 فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 18081450000 فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت

محورخدمت (خدمت کلان)

93 نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 13011449102 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور
94 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب 13011449103  
95 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب 13011449104  
96 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب 13011449105  
97 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز 13011449101  
98 نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی 13011449100  
ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت محورخدمت (خدمت کلان)
99 پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی،اجرائی و قانونگذار 13091448106 پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی، اجرایی و سایر مراجع

 

 تاریخ ثبت : 1399/05/11
  آخرین به روزرسانی :
 مدیر سایت
 1847
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 10
 • بیشترین بازدید همزمان : 267
 • بازدید امروز : 51
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,143,553
 • آخرین به روزرسانی : 1403/04/23 13:00:16
 • شناسه IP شما : 3.233.232.160

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یاسوج –بلوار شهید مطهری، نرسیده به میدان جهاد شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
 • کدپستی : 7591653446
 • تلفن : 07433334048
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :