|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

بیانیه توافق سطح خدمت

13011446135   تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه
13021446137   صدور مجوز توسعه چشمه
13021446119   آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه
13021446100   صدور پروانه حفر چاه جدید
13021446103   صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
13021446108   صدور پروانه حفر چاه به جای قنات
13021446106   صدور مجوزکف شکنی چاه
13021446109   صدور مجوز لایروبی چاه
13021446111   صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری
13021446102   تجدید مجوزهای حفر چاه
13021446116   صدور مجوز ادامه حفاری چاه
13021446117   صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه
13021446118   صدور مجوز اصلاح کروکی چاه
13021446104   صدور مجوز نصب منصوبات چاه
13021446105   صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه
13021446113   صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه
13021446123   صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه
13021446124   تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه
13021446125   صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه
13021446110   صدور مجوز کف شکنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و ...
13021446122   صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی
13021447110   صدور مجوز بهره برداری از چشمه (فایل)
13091446130   صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه
13011446132   تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه
13091446133   تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت
13021446136   تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور)
13021446126   تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه
13021446127   رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه
13021446128   صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه
13021446120   صدور پروانه بهره برداری از چاه
13011446131   صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه
13011446134   صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه
13021446121   صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
13011446129   صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه
13022125101   تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری (کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها ومجاری آبی
13022125100   انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری (کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی
13022125102   انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان
13012125103   انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح
13092125104   رسیدگی به اعتراضات درکمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها
13011447108   صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب
13011447107   صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب
15031447109   صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی
13021447117   صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی
13021447120   صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
13021447101   صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی
13021447102   صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی
13021447118   صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی
13021447103   صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی
13021447104   صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی
13021447105   تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آب های سطحی
13021447106   صدور پروانه المثنی بهره برداری از آب های سطحی
13011447100   صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی
13091451100   ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی
13091451104   ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برقآبی
13091451101   ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب
13091451102   ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشت ها)
13091451103   تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب
13021448102   پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی
13091448108   پاسخ  به  استعلام  تأمین  آب  متقاضیان  شهری،  صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف
13091448103   پاسخ به استعلام تامین منابع آب
13091448104   پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی
13091448101   پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی
13091448105   پاسخ به استعلام حد حریم دریا
13021448100   پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب
13021448107   پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب
13092127000   پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور
13022124113   تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها
13022124104   تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ
13012124105   تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری
13022124111   تایید استقرار دستگاه حفاری چاه
13022124109   تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه
13012124106   تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه
13022124110   تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری
13012124107   تایید برداشت مصالح رودخانه ای
13022124112   تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه
13022124108   تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه
13092124103   تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی
13012124100   تایید صلاحیت شرکت های کنتورساز
13012124114   تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت های حفاری چاه
13012124102   تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی
13012124101   تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی
13092128000   تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور
13092130000   تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور
13022129000   تهیه و انتشار تعرفه آب
13092131000   جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور
13022126100   صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی
13022126103   صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی
13022126101   صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی
13022126104   ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی
13022126102   اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی
17062132000   صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی
18081450000   فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی
13011449102   نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برقآبی
13011449103   نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب
13011449104   نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب
13011449105   نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب
13011449101   نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز
13011449100   نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز
13091448106   پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار

 تاریخ ثبت : 1398/01/17
  آخرین به روزرسانی : 1400/01/14
 مدیر سایت
 1928
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 10
 • بیشترین بازدید همزمان : 267
 • بازدید امروز : 41
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 2,143,543
 • آخرین به روزرسانی : 1403/04/23 13:00:16
 • شناسه IP شما : 3.233.232.160

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یاسوج –بلوار شهید مطهری، نرسیده به میدان جهاد شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
 • کدپستی : 7591653446
 • تلفن : 07433334048
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :