پایش و پیش بینی خشکسالی و حجم آب ورودی به مخزن ورودی سد کوثر با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف

درمقاله حاضر با استفاده از سریهای زمانی حاصل از شاخص بارش استاندارد شده و زنجیره مارکوف، پایش و پیش بینی خشکسالی و حجم آب ورودی در سد مخزنی کوثر مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق با استفاده از حجم ورودی ماهانه دوره آماری 58ساله رودخانه خیرآباد ( 1335-36الی1393-94) احتمال تجمعی دادهها در توزیع نرمال محاسبه شد و با توجه به میانگین صفر، و انحراف از معیار یک شاخص SPIمحاسبه گردید و در ادامه بر اساس توزیع تجمعی نرمال هر ماه از سال حدود حجم ورودی ماهانه در سری زمانی معادل و مرزهای عددی خشکسالی، نرمال و ترسالی درماههای سال تعیین گردید و در انتها ماتریس درصد احتمال وقوع وضعیتهای محتمل درماهها وسال آینده با استفاده اززنجیره مارکف بدست آمد که بر اساس آن 7ماه از سال آبی 1394-95 در وضعیت نرمال سه ماه در وضعیت خشکسالی و 2ماه در وضعیت ترسالی قرار دارد و وضعیت سال آبی حاضر در مجموع نرمال پیش بینی میگردد. حجم تقریبی به دست آمده بر اساس شاخص SPIو زنجیره مارکوف 554میلیون مترمکعب می باشد.
 

فایل مقاله در پیوست

گروه: منابع آب

  تاریخ ثبت : 1398/04/18
 236